Chápu, že Vás napadla otázka, proč další iniciativa, proč Společenství ČSR, když máme tolik stran, hnutí a spolků. Proč se vůbec bavit o systémové změně, když systém řízení státu máme? Systém zastupitelské, parlamentní demokracie (liberální). Milí lidé, přátelé, je to z toho důvodu, že jednak veškeré cesty, po kterých jsem se zatím vydal, a to ať už s kýmkoliv, nikam nevedly, a vše skončilo na nefunkčním řídícím systému vedení oné strany či hnutí. A dnešní systém zastupitelské demokracie, řízení státu? Podle názoru mnoha lidí, které jsem na cestě vlastenectví potkal, tento systém přestal naprosto plnit své tolik deklarované poslání a zcela selhal. Dnes už mnoho lidí vidí, že tento systém byl vlastně jen fikcí, kdy politiky, záměrně zdůrazňovaný a proklamovaný účel, neměl být nikdy naplněn - tedy vláda lidu, svoboda, demokracie, prosperující a vzkvétající stát, bezpečnost a budoucnost nás všech.

Nebo se snad všichni ti lidé, co poukazují na výše jmenované, mýlí a máme tu demokracii a svobodu, za kterou se v listopadu 1989 cinkalo klíči? Mám za to, že se lidé nemýlí, a že tento systém opravdu nemá nic společného se skutečnou svobodou a demokracií. Nebo máte, vidíte, cítíte ty jistoty? Rodina, děti, práce, budoucnost, bezpečnost? Necítíte obavy? Mám za to, že dnes je již více než zjevné, že dnešní systém s vyjmenovanými jistotami a hodnotami nemá nic společného. Tento systém je založen na otroctví a nesvobodě lidí, a to bez rozdílu. Veškerá, naprosto veškerá moc, veškeré rozhodování, nám činí sto a jeden jedinec z deseti miliónů jedinců, lidí, občanů České republiky - 101 lidí - poslanců rozhoduje za nás! Kdy my lidé, občané České republiky, nemáme žádnou možnost zastavit jakékoliv špatné rozhodnutí. Takže demokracie, rozhodování většiny? Ne! Vše a o všem rozhoduje nadpoloviční většina ne lidí, občanů, ale poslanců. Sto a jeden člověk rozhoduje, co ano a co ne. Lidé, kteří se zvolí v těch rádoby svobodných a demokratických volbách a dostali tu naši důvěru, ti rozhodují. A to ve všech rozhodovacích procesech, které ovlivňují veškeré naše životy, dění a chod naší vlasti. A to jak ve věcech vnitrostátních, tak zahraničních. A výsledek? Hledám slovo, jak to pojmenovat, jak pojmenovat dnešní situaci. Slova demokracie, svoboda, bezpečnost, prosperita mě tedy rozhodně nenapadají.

Mnozí lidé již pochopili, že dnešní systém nefunguje, a proto se bouří. Je však také potřeba si uvědomit, jak píši výše, že tento systém doopravdy nikdy nefungoval a hlavně, že za současného stavu, pravidel, zákonů - a dnešní Ústavy České republiky, fungovat prostě nemůže! Proč? Protože tento celý ZASTUPITELSKÝ, PARLAMENTNÍ, rádoby DEMOKRATICKÝ systém a takzvaná ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY je podvodem na lidi. Je důležité si uvědomit, že samotný začátek, vznik samostatné České republiky - rozdělení ČSFR, byl řízený podvod. A na podvodu postavit něco, cokoliv právního? To prostě není možné.

Výsledek toho všeho tak vidíme dnes a denně. Přes to všechno jsou lidé, co toto nevidí. Ptám se, jak je možné, že to lidé nevidí? Jestli to nebude ta televize, média. Tomuto však také nahrává fakt, další aspekt dnešní doby, a to jsou čím dál tím více se rozevírající sociálně-ekonomické nůžky... bohatí versus chudí. Lidé žijící si v jistém komfortu po většinou před tímto zavírají oči, nechtějí nic řešit, jich se to netýká (zatím) nebo to opravdu nevidí. Avšak tento problém nevidí a neřeší jen ti bohatí, kteří si stále myslí, že mají tu "JISTOTU", ty statisíce a milióny na účtech v bankách, a že se jich to netýká. Díky již zmíněné sedmé velmoci - tedy médiím, tento problém nevidí bohužel ani lidé s daleko nižšími příjmy, a tito lidé tento nedemokratický, nesvobodný systém zarputile brání. (Milion chvilek) Protože, proč..? "kdo by za nás náš stát řídil" a co bychom si počali bez EU a jejich dotací?!

Vážení lidé, Slezané, Moravané, Češi, přátelé! Máme v naší republice spousty problémů, a jeden z největších je, již výše zmíněný, že pokud náš zvolený zastupitel neplní své povinnosti tak, jak má, porušuje svůj slib lidem, jediným vlastníkům, nám majitelům České republiky, nám daný. Za toto jeho provinění a aroganci mu nehrozí vůbec nic, a může v tomto nemorálním konání beztrestně pokračovat po celou dobu svého mandátu. Aniž by kdokoliv z nás "vlády lidu", mohl proti tomuto zasáhnout. Jak je to možné? DVACET DEVĚT LET NEMÁME PROVEDITELNÝ PROVÁDĚCÍ ZÁKON O REFERENDU! A pokud není tento zákon, nemáme se o čem bavit. Nemáme demokracii, nemůže být! A právě z tohoto důvodu Vám dnes vlastně píši a chci Vám představit Společenství ČSR, možný projekt k nápravě.

Společenství ČSR (dále jen ČSR) je apolitický projekt na vytvoření tolik potřebné národní sounáležitosti, spojení lidí, kterým není jedno, že naše republika jde takzvaně cugrunt. Kdy nám naše vlast, naše rodná zem, prakticky nepatří. Kdy v naší vlasti trpí, strádají milióny lidí a stát jim nejen nepomáhá, ale přímo "hází klacky pod nohy", ničí životy lidí. ČSR pokud lidé budou opravdu chtít, může začít řešit problémy v jakékoliv sféře. Nejprve však ve sféře sociální - rodiny, děti, invalidé, senioři. Bydlení, školky, školy. Následně drobné či větší podnikání, především v zemědělské, či živočišné výrobě, kdy je potřeba začít mimo jiné myslet i na život zvířat.

Tedy začátek: Abychom mohli začít opravdu tvořit a napravovat to, co jsme svojí lhostejností dopustili, potřebujeme vytvořit velice silnou, stabilní, doslova paralelní společnost. Jakým způsobem? Jak toho spojení docílit? Dá se říci, že po jedné stránce velmi jednoduše. ČSR je totiž postaveno na zcela jiné platformě, než jakékoliv jiné hnutí, strana, spolek. Formálně sice musí mít společenství předsednictvo, protože toto společenství je postaveno na platformě z.s. spolku ČSR (spolek Čest, Svoboda, Respekt), postupem času totiž bude potřeba činit nezbytné legislativní a právní kroky, a to bez jistých věcí dnes není možné. Formálně tedy bude předseda a místopředsedové atd. existovat, musí. Ale veškerá, naprosto veškerá rozhodovací moc v ČSR, bude v rukou všech zaregistrovaných, aktivních lidí společenství. Kdy všichni, za pomoci námi všemi společně odhlasovanými pravidly, vnitřními zákony, budeme navrhovat a schvalovat jednotlivé projekty, rozhodovat o financích, a také všichni společně budeme rozhodovat o směřování a konání našeho Společenství ČSR.

Posléze, pokud se nám záměr bude dařit, a při sílící základně společenství, bude nutnost vytvořit jednotlivé zástupce ČSR, kteří opět budou voleni všemi aktivními lidmi ČSR. A tito naši zástupci nebudou míti rozhodně lehký život, budou totiž doslova pod drobnohledem, nebudou spadat pod moc rozhodování předsedy, budou muset dodržovat "zákonná" pravidla - morální kodex - klilni na: ARTIKULY SPOLEČENSTVÍ ČSR.

Další věcí, která je odlišná od všeho známého a zažitého, co se dnešních stran a hnutí týče je, že volený zástupce bude volen, jak je již výše zmíněno, na dobu neurčitou. A bude odvolatelný jen a pouze na základě Artikul. Proč? Protože tímto jednoduchým opatřením, vnitřním zákonem společenství, se zamezí možnému záměrnému, účelovému odstranění, za pomocí takzvaného "přehlasování", dotyčného voleného zástupce ČSR, a za pomocí tohoto tak vyvolat rozvrat v daném krajském či okresním zastoupení Společenství ČSR. Proč volit na dobu neurčitou? Protože pokud volený zástupce bude pracovat čestně a poctivě, a jeho práce bude prospěšná pro celek, bude potřeba jej někým jiným nahrazovat nebo bude chtít někdo usilovat o jeho odstranění? A pokud nebude pracovat podle představ, jsou tu závazné Artikuly. A následný proces odvolatelnosti. Jak jednoduché a prosté.

Další věcí, která je prakticky naprosto neřešitelným problémem ve všech spolcích, politických hnutích a stranách, jsou peníze, chuť po moci, a pak také egoismus vedoucích představitelů, převážně "volených předsedů". I toto je však řešitelné a ČSR toto řeší. Veškeré rozhodování je jen a pouze v moci všech aktivních lidí, členů společenství, a veškerá svobodná vůle bude uplatňována za pomocí jednoduchého společného hlasování, a to buď formou jednoduchých anket a nebo vnitřních referend. Je tu také pojistka, co se rozhodování a výsledků hlasovaní týče. Jakékoliv hlasovaní, rozhodnutí, projde kontrolním mechanismem, takzvanou Radou Starších (RS), která vydá důvodové rozhodnutí pro ANO a nebo NE. Pokud by byla následně v hlasování či samotném projektu objevena chyba a rozhodnutí RS bude NE-doporučení, bude muset navrhovatel projektu zjištěnou chybu odstranit a opět vše proběhne hlasovacím procesem. Tímto způsobem tak máme zabezpečen skutečný demokratický proces v rozhodování ČSR.

Stejně důležitou věcí, aby ČSR mohlo fungovat, je financování. Jak zabezpečit financování ČSR? Musíme si jej zabezpečit sami, všichni společně. Je potřeba si bez "strýčků a tetiček" vytvořit svůj vlastní rozpočet. Základní částka je 100 Kč MĚSÍČNĚ. Rozpočet ČSR, samozřejmě po společném projednání a odsouhlasení, bude rozdělen do dvou oddělených sekcí. A to na chod a veškerou potřebnou logistiku a navrhované projekty. Procentuální rozdělení rozpočtu, bude však proměnlivé, a to podle progrese a síly ČSR a samozřejmě bude podléhat opět schvalovacímu procesu.

Důležitá a nezbytná součást projektu, jsou finanční prostředky a ovládání transparentního účtu. Transparentní účet bude ovládán třemi členy. Ne však samostatně, ale vždy všichni tři společně. Tedy veškeré, ať již hotovostní platby, výběry, vklady, budou muset uskutečnit všichni tři členové. Nazveme je třeba "klíčníky", samozřejmě to budou pokladníci. Veškeré platební převody, co se týče navrhovaných a schválených projektů, budou probíhat po schvalovacím procesu. Tedy po odsouhlasení těchto projektů aktivními lidmi a následně schválení RS. Finance na pravidelné platby na nezbytný chod spolku pak budou provedeny schválenými trvalými příkazy. Chci věřit, že je nám, lidem, dnes už vše naprosto jasné, ČSR se bude dařit a bude nabírat na síle. Že nastane okamžik, kdy lidé, kteří budou na volených pracovních pozicích, tedy ti jenž budou odpovědní za chod společenství v jednotlivých regionech a tuto činnost nebude možné vykonávat třeba jen tři hodiny denně po své práci, ale bude se ji člověk muset věnovat na plný úvazek, budou námi všemi za tuto práci ohodnoceni. Budou našimi zaměstnanci, zaměstnanci spolku ČSR, kdy mimo jiné budou muset odvádět daně. Samozřejmě odměna za tuto práci a vše s tím spojené opět musí projít schvalovacím procesem.

Takže milí lidé, Češi, Moravané, Slezané, přátelé! Toto je technická část projektu ČSR a teď k té ideové, která nás nasměruje ke změně tohoto OTROKÁŘSKÉHO, TOTALITNÍHO SYSTÉMU.

Naše ČSR mělo vzniknout na základě lidí ze spontánní akce "JÍZDY ZA SVOBODU", tedy ze společenství SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ. K tomu, díky egoismu politiků a naprosté naivitě lidí samotných, bohužel nedošlo, a tak musíme vše začít takzvaně od PÍKY. Bude záležet jen na nás samotných, jak rychle dokážeme "dobýt tu potřebnou metu" k našemu společnému cíli, a to není nic menšího než "GENERÁLNÍ STÁVKA SPOLEČENSTVÍ ČSR". Tedy nenásilná, nátlaková akce na vlastizrádnou politickou garnituru. K akci "Generální stávka Společenství ČSR" jak všichni zajisté víte, potřebujeme silu počtu, POČETNÍ PŘEVAHU, ne nad politiky, ale tímto systémem. Bavíme se minimálně o 200.000 lidech, spíše 300.000 lidech. Kdy nás už nebudou moci "demokraticky" zastavit. Kdy si společně zvolíme své zástupce do LIDOVÉHO TRIBUNÁLU a vyvzdorujeme, vybojujeme, veřejné projednání našich požadavků ve sněmovně. klikni na: POŽADAVKY ČSR

Doufám milí lidé, Češi, Moravané, Slezané, přátelé, že po přečtení tohoto je jasné, že bez trvalého, nepřerušeného, našeho občanského nátlaku toto nebude možné zorganizovat a následně prosadit. Bavíme se o "nenásilné, nátlakové" akci na dnešní politickou garnituru. Bavíme se o "Generální stávce Společenství ČSR". Takže teď už zbývá jediné... pustit se do toho.

                                                                                                         ... jeden z vás, Jirka - Jiří Nezdolný Černohorský