Artikuly - morální kodex společenství


Společenství - Čest. Svoboda. Respekt. /dále ČSR/

ARTIKULY - jsou závazným platným pravidlem morálních hodnot, jak pro všechny volené zástupce ČSR, tak samotné členy společenství.

a) Volený zástupce, člen společenství je povinen dodržovat a ctít čtyři Artikuly ČSR, volený zástupce je volen na dobu neurčitou.

b) Porušením jakékoliv Artikuly, je možno odvolat zvoleného zástupce společenství z volené funkce.

c) Na základě zjištění pochybení, porušení jakéhokoliv bodu z Artikul voleného zástupce, je svolána Rada kulatého stolu.

d) Po šetření, zjištěných skutečnostech, vydá Rada kulatého stolu usnesení, které bude rozhodné, pro další setrvání voleného zástupce společenství, nebo jeho odvolání z funkce ČSR.

ARTIKULY SPOLEČENSTVÍ ČSR

1) Čestnost a statečnost.

Volený zástupce, člen společenství je povinen ctít svoji vlast, svůj národ a rodinu. Jeho morální povinností je být na straně přirozeného lidského a státního práva a morálních hodnot většinové společnosti.

2) Poctivost.

Je nepřípustné, aby volený zástupce, člen společenství byl účasten jakéhokoliv podvodného či korupčního jednání.

3) Pravdomluvnost.

Je nepřípustné, aby volený zástupce, člen společenství vědomě lhal, pomlouval a podílel se na intrikách vůči členům společenství, nebo i svých nepřátel.

4) Mravnost a bezúhonnost.

Volený zástupce společenství musí mít čistý trestní rejstřík*/** a dodržovat morální hodnoty tradiční rodiny a společnosti.

pozn.:* toto se netýká takzvaných trestných činů - kdy odsouzený byl potrestán na základě nesvobodného systému a nerespektování jeho nezadatelných práv, zaručených Listinou základních práv a svobod, kdy svým činem, postojem bránil právo a spravedlnost.

** čistý trestní rejstřík není podmínkou vstupu do ČSR, je však nezbytný pro volené zástupce společenství s výjimkou viz výše. Avšak členem se nemůže stát ten, jenž se dopustil závažného trestného činu.

Kromě těchto závazných Artikul každý volený zástupce ČSR také složí, jakožto každý člověk společenství závazný slib.

SLIB ČLENA SPOLEČENSTVÍ ČSR

Slibuji na svoji čest, s plným vědomím a svým srdcem věrnost, lásku ke své vlasti, svému národu Čechů, Moravanů, Slezanů. Vždy budu jednat čestné a poctivě! Vždy budu bránit svoji rodinu, vlast, svůj národ! Budu vždy stát na straně lidských práv a svobod! Budu mluvit pravdu, ctít pravdu a bránit pravdu až do smrti!

                                                                                                                                                                                                  Tak přísahám!